Polityka prywatności

Polityka prywatności Dotykačka Polska Sp. z o.o.

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych jest Dotykačka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, Wpisana pod nr. KRS: 0000701022 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272823899, REGON: 368504764.
 2. Dotykačka Polska jest podmiotem zależnym Dotykačka ČR s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praga 5, Republika Czeska, REGON: 06290914; NIP: CZ06290914, C 279594 prowadzona przez Sąd Miejski w Pradze.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach i urządzeniach.
 4. Termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Dotykačka Polska szanuje prawo użytkowników do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Dane osobowe użytkowników podawane w formularzach na stronach należących do Dotykačka Polska Sp. z o.o. są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator danych

 1. Dotykačka Polska jest administratorem danych swoich klientów i użytkowników. Oznacza to, że jeśli użytkownik wypełnił i przesłał formularz kontaktowy na stronie, to Dotykačka Polska przechowuje i przetwarza jego dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania, adres IP.
 2. Dotykačka Polska jest także administratorem danych użytkowników zapisanych na newsletter. W tym przypadku przechowuje i przetwarza jego dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  – zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  – zgodnie z wdrożoną polityką prywatności,
  – w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i kształtowania komunikacji z użytkownikami oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  – w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  – w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika, jeśli skorzystał z formularza kontaktowego,
  – w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika, jeśli zapisał się na newsletter.
 4. Każdy użytkownik, którego dane dotyczą (jeżeli Dotykačka Polska jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Dotykačka Polska jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@dotykacka.pl.
 6. Dotykačka Polska zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkowników nawet po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Dotykačka Polska ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Dotykačka Polska nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Dotykačka Polska wdrożył szyfrowanie danych oraz wprowadził kontrolę dostępu, dzięki czemu zminimalizowano skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Dotykačka Polska albo zewnętrzne podmioty przetwarzające, na podstawie stosownych umów.

3. Przetwarzanie danych przez podmioty trzecie

 1. Dotykačka Polska może powierzyć zbiory danych osobowych w ramach zapewnienia obsługi teleinformatycznej lub przechowywania danych na serwerze. Powierzenie odbywa się do podmiotów, z usług których korzysta Dotykačka Polska oraz do innych podmiotów zapewniających wsparcie technologiczne, w tym do podmiotów:
  – Dotykačka ČR s.r.o.
  – Dropbox,
  – Google,
  – WordPress,
  – MailChimp.
 2. Dotykačka Polska oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Dotykačka Polska zobowiązuje się, że:
  – przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody użytkownika; dotyczy to też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  – zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy;
  – podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO;
  – przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO;
  – po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

4. Pliki cookies

 1. Witryna internetowa należąca do Dotykačka Polska, dostępna pod adresem www.dotykacka.pl używa plików cookies.
 2. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik.
 3. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 4. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn usługodawcy, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowane informacji o użytkownikach dokonywane jest przy użyciu z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 6. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Dotykačka Polska stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania z serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Dotykačka Polska w celu optymalizacji działań.
 7. Dotykačka Polska na swoich witrynach może wykorzystywać następujące typy plików cookies:
  – „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  – „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  – „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

5. Newsletter i inne usługi

 1. Użytkownik zapisany na newsletter Dotykačka Polska może się z niego wypisać, odpisując na niego i pisząc w treści wiadomości REZYGNUJĘ.
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik, wypełniając formularz, wyraził na to zgodę.
 3. Powyższe dane są zapisywane i wykorzystywane przez Dotykačka Polska tylko dla potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Data wdrożenia Polityki prywatności: 25 maja 2018 r.

 

 

Która faza fiskalizacji online Cię obejmie?

Informację zwrotną dostaniesz na swój e-mail