„Letni Terminal” gorąca promocja Dotykačka i PayTel.

Z jednym z pięciu terminali PayTel możesz otrzymać zwrot 20% z pierwszej faktury za zakup licencji na oprogramowanie POS Dotykačka!

Masz już terminal PayTel lub zamierzasz wkrótce kupić? Jeśli w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. kupisz zestaw kasowy Dotykačka i podłączysz do niego jeden z pięciu terminali płatniczych PayTel, zintegrowanych z systemem POS online Dotykačka,  otrzymasz zwrot aż 20% z pierwszej faktury za zakup licencji na oprogramowanie Dotykačka!


Zainspiruj się! Zobacz jak system POS online Dotykacka, zintegrowany z terminalem płatnicznym PayTel, sprawdza się w krakowskim Royal Donuts.

Jak to działa?

W okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. kupujesz zestaw kasowy Dotykačka wraz z licencją na system Dotykačka i podłączasz do już posiadanego – jednego z pięciu modeli zintegrowanych z rozwiązaniami Dotykački – terminalu płatniczego Ingenico z oferty PayTel. Promocja obejmuje także zakup, w okresie jej trwania, nowego terminalu Ingenico z oferty PayTel wraz z zestawem kasowym i licencją Dotykačka. 

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu pierwszej faktury za wybrany plan abonamentowy na licencję Dotykačka, wypełniasz poprawnie formularz na stronie Promocji w terminie do 31 sierpnia 2021 r.
Jeżeli w trakcie trwania promocji kupisz więcej niż jeden zestaw kasowy i licencję na oprogramowanie Dotykačka, możesz zgłosić je wszystkie. Jeśli dokupisz kolejny system Dotykačka – także możesz go zgłosić.

Gdy Twoje zgłoszenie spełni wszystkie warunki zapisane w Regulaminie i zostanie poprawnie zweryfikowane, na postawie korekty faktury VAT otrzymasz zwrot 20% z pierwszej opłaconej faktury za licencję na oprogramowanie Dotykačka.
Możesz oszczędzić więcej niż sądzisz. Promocja „Letni Terminal” uwzględnia rabaty 10%, 20% lub 30%, udzielane przy opłaceniu abonamentów Dotykačka za - odpowiednio -  12, 24 lub 36 miesięcy.

Ile możesz zaoszczędzić?

Dotykačka ŁATWO
Abonament miesięczny - 6​​​​9 zł netto

Zwrot 20% za jeden miesiąc - 13,80 zł netto

Przy opłaceniu za 12 miesięcy otrzymasz zwrot 149,04 zł netto

Przy opłaceniu za 24 miesiące otrzymasz zwrot 264,96 zł netto

Przy opłaceniu za 36 miesięcy otrzymasz zwrot 347,76 zł netto

Dotykačka KOMPLET
Abonament miesięczny - 99 zł netto

Zwrot 20% za jeden miesiąc - 19,80 zł netto

Przy opłaceniu za 12 miesięcy otrzymasz zwrot 213,84 zł netto

Przy opłaceniu za 24 miesiące otrzymasz zwrot 380,16 zł netto

Przy opłaceniu za 36 miesięcy otrzymasz zwrot 498,96 zł netto

Dotykačka NIEOGRANICZONA
Abonament miesięczny - 169 zł netto

Zwrot 20% za jeden miesiąc - 33,80 zł netto

Przy opłaceniu za 12 miesięcy otrzymasz zwrot 365,04 zł netto

Przy opłaceniu za 24 miesiące otrzymasz zwrot 648,96 zł netto

Przy opłaceniu za 36 miesięcy otrzymasz zwrot 851,76 zł netto

Formularz zgłoszeniowy promocji Dotykačka i PayTel „Letni Terminal”.

 • wybierz
 • Ingenico Desk 3200
 • Ingenico iCT220
 • Ingenico Link 2500
 • Ingenico Move 2500
 • Ingenico Lane 3000
Poprawny numer konta bankowego składa się z 26 cyfr.

Regulamin akcji promocyjnej Dotykačka i PayTel „Letni Terminal”.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie zwrotu 20% pierwszej opłaty abonamentowej za licencję na oprogramowanie Dotykačka w przypadku rozpoczęcia używania systemu Dotykačka wraz wybranymi modelami terminali płatniczych z oferty PayTel o nazwie „Letni Terminal”, zwanej dalej „Promocją”, jest Ornago Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 64, NIP: 5252803155 – wyłączny przedstawiciel marki Dotykačka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest zachęcenie użytkowników, zwanych dalej „Uczestnikami”, wybranych modeli terminali płatniczych z oferty PayTel do zakupu licencji systemów kasowych Dotykačka lub do zakupu nowych zestawów obejmujących licencje Dotykačka wraz z terminalami płatniczymi z oferty PayTel, zwanych dalej łącznie „Produktami” oraz do skorzystania z pełni możliwości integracji ww. terminami i PIN-Padów z systemami kasowymi Dotykačka, oferowanych za pośrednictwem niezależnych sprzedawców i sieci dealerskich, z którymi współpracuje Organizator Promocji na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 lipca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku, z zastrzeżeniem postanowień par. 3 pkt. 8 Regulaminu.
 4. Organizator jest oferującym zwrot pieniędzy w wysokości 20% wartości pierwszej opłaconej faktury za zamówienie licencji na oprogramowanie Dotykačka, dalej „Zwrot”.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2. KORZYŚCI (ZWROT)

 1. W Promocji Klienci otrzymują Zwrot pieniędzy w wysokości 20% wartości pierwszej opłaconej faktury za zamówienie licencji na oprogramowanie Dotykačka, niezależnie od kwoty, zgodnie z warunkami określonymi w par. 3 niniejszego regulaminu.
 2. Nie ma ograniczeń w zakresie liczby zakupionych urządzeń i licencji objętych Promocją, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie warunki określone w par. 3 niniejszego regulaminu.
 3. Zwrot będzie miał formę przelewu z rachunku Organizatora na wskazany rachunek Uczestnika, na podstawie poprawnie wystawionej, podpisanej przez Klienta i odesłanej do Organizatora korekty faktury VAT.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów, których działalność jest zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywających Produkty zgodnie z warunkami przedstawionymi w pkt. 3.
 2. Udział w Promocji oraz przekazanie przez Uczestników związanych z udziałem danych i informacji jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Zwrotu, Uczestnik musi w czasie trwania Promocji, tj. od godz. 0:00 w dniu 1 lipca 2021 r. do godz. 23:59  w dniu 31 sierpnia 2021 r.:
  • złożyć zamówienie na licencję na oprogramowanie Dotykačka w ramach dowolnego planu abonamentowego Dotykačka (Dotykačka ŁATWO, Dotykačka KOMPLET, Dotykačka NIEOGRANICZONA);
  • opłacić zamówienie na licencję;
  •  posiadać jeden z 5 modeli terminali płatniczych i PIN-Padów z oferty PayTel (już wcześniej zakupiony lub nowo zakupiony wraz z systemem Dotykačka), współpracujących z systemami kasowymi Dotykačka:
   • Ingenico Desk 3200, 
   • Ingenico iCT220,
   • Ingenico Link 2500,
   • Ingenico Move 2500,
   • Ingenico Lane 3000; 
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Promocji, dostępny pod adresem www.dotykacka.pl/letni-terminal przekazując dobrowolnie - poprzez wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych przez Ornago Sp. z o.o. - następujące dane:
   • pełna nazwa firmy,
   • pełny adres firmy,
   • numer NIP firmy,
   • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
   • numer telefonu osoby zgłaszającej,
   • adres email osoby zgłaszającej,
   • kod zakupionej licencji,
   • nazwa posiadanego terminalu płatniczego lub PIN-Padu,
   • rachunek bankowy firmy, na który ma zostać dokonany zwrot.
 4. Wykonanie czynności wymienionych w pkt. 3 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 5. Pracownicy Organizatora dokonają weryfikacji poprawności zgłoszenia oraz zgodności ze wszystkimi warunkami określonymi w pkt. 3.
 6. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń, jeśli w trakcie trwania Promocji zamówił i opłacił więcej niż jedną licencję na oprogramowanie Dotykačka oraz wypełnił warunki określone w pkt. 3., i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Zwrotów.
 7. Jeśli Uczestnik jednorazowo zamówił i opłacił więcej niż jedną licencję na oprogramowanie Dotykačka, oraz spełnił wszystkie warunki określone w pkt. 3, wartość Zwrotu będzie stanowiła 20% łącznej wartości pierwszej faktury za licencje Dotykačka.
 8. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, Zwrot środków – na podstawie poprawnie wystawionej korekty pierwszej faktury VAT – nastąpi w formie wskazanej przez Uczestnika w Zgłoszeniu w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia następującego po dacie zakończenia Promocji, czyli od 1 września 2021 r.
 9. Promocja „Letni Terminal”, a szczególnie przyznawany w jej ramach Zwrot, nie łączy się z innymi czasowymi działaniami promocyjnymi i rabatowymi Organizatora.
 10. Promocja „Letni Terminal”, oraz przyznawany w jej ramach Zwrot, uwzględnia standardowe rabaty udzielane przez Organizatora w przypadku opłacenia przez Uczestnika wybranego planu abonamentowego za okres 12, 24 lub 36 miesięcy.

§4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci winni zgłaszać poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Promocji, dostępnej pod adresem: www.dotykacka.pl/letni-terminal.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email, numer telefonu i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony listem elektronicznym (email), wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Promocji, dostępnej pod adresem www.dotykacka.pl/letni-terminal.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestnika.
 3. Data pierwszej publikacji Regulaminu Promocji „Letni Terminal”: 30 czerwca 2021 r.

Formularz reklamacyjny.

Skontaktuj się z nami.

Daj swojemu biznesowi szansę na dynamiczny rozwój. Pomożemy Ci w wyborze rozwiązań Dotykačka, idealnie dopasowanych do potrzeb i budżetu Twojej firmy.

Formularz

22 307 85 88

info@dotykacka.pl

Wsparcie