Ogólne Warunki Handlowe 
Ornago Sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Podane niżej Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej „OWH”, na zasadzie art. 384 § 1-4 Kodeksu Cywilnego stają się integralną częścią umowy zawartej między Ornago sp. z o. o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa; KRS 0000806893; NIP: 5252803155 zwaną dalej „Spółką” a Klientem (dalej: „Umowa licencji niewyłącznej”) i regulują prawa i obowiązki Stron powstałe w związku z Umową licencji niewyłącznej lub podczas używania Oprogramowania.
2. Nagłówki i numeracja podane w niniejszych OWH służą wyłącznie do ułatwieniu orientacji w tekście.
3. Niniejsze OWH stosuje się do Umowy licencji niewyłącznej.
4. W przypadku, gdy jedno z postanowień niniejszych OWH jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne, nieważność lub niewykonalność nie będzie powodować nieważności lub niewykonalności pozostałych postanowień OWH.
5. Przez użyte w Umowie licencji niewyłącznej lub w OWH określenia należy rozumieć:
     a) Aktualizacja – wszelkie nowe wydania, programy, tymczasowe poprawki, łaty do Oprogramowania, dostarczane przez Spółkę, w sytuacji gdy i kiedy stają się powszechnie dostępne na rynku. Aktualizacje nie obejmują Kastomizacji, produktów, funkcji oraz modułów, które są udostępnia za dodatkową opłatą;
     b) Cennik – zestawienie cen poszczególnych typów Oprogramowania i usług Spółki, dostępne na Stronie Internetowej a także u Przedstawicieli Spółki. Zawiera ceny netto, jeśli nie jest wyraźnie ustanowione to inaczej;
     c) Dane Klientów – wszelkie dane, w tym obraz, tekst, arkusze, obliczenia, które Klient przekazuje bądź przetwarza za pośrednictwem Oprogramowania, a w szczególności przechowuje korzystając z Oprogramowania;
     d) Dane Osobowe – dane, o których mowa w art. 4 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
     e) Inżynieria odwrotna – proces badania Oprogramowania w celu ustalenia sposobu jego działania, a także kosztu wykonania, prowadzony w celu zdobycia informacji niezbędnych do skonstruowania odpowiednika lub zapewnienia współdziałania z własnymi produktami;
     f) Kastomizacja – instalacja i podstawowe ustawienia Oprogramowania przeprowadzone na odrębne zlecenie Klienta. Cenę usługi określa Przedstawiciel Spółki lub Spółka;
     g) Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową osoba fizyczna lub inny podmiot, które to podmioty zakupiły i/lub używają Oprogramowanie Spółki;
     h) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami;
     i) Konto Klienta – tworzone w wyniku rejestracji Klienta indywidualne konto Klienta dostępne na interfejsie sieciowym Spółki, umożliwiające edycję podanych przez Klienta danych, zakup przez Klienta Oprogramowania, zawierające informacje o wszystkich zakupionych przez Klienta Programach, historię transakcji, komunikację pomiędzy Spółką a Klientem, jak również umożliwiające korzystanie przez Klienta z udostępnianych przez Spółkę funkcjonalności;
     j) Konto Spółki – konto bankowe Spółki każdorazowo wskazane na fakturze VAT bądź przekazane Klientowi drogą mailową na jego żądanie;
     k) Opłata licencyjna – opłata za korzystanie z Oprogramowania zgodna z Cennikiem;
     l) Oprogramowanie – oprogramowanie nabywane na podstawie licencji niewyłącznej, będące plikiem danych zawierającym oprogramowanie, udostępniane Klientowi w modelu Software as a Service (SaaS), a także wszystkie jego Aktualizacje i dodatki;
     m) Przedstawiciel – certyfikowany i umocowany partner bądź przedstawiciel handlowy lub pracownik Spółki, za którego pośrednictwem Klient może zamówić licencję na Oprogramowanie i/lub zawrzeć Umowę licencji niewyłącznej;
     n) Strony – łącznie Klient i Spółka;
     o) Strona Internetowa – strona pod adresem https://www.dotykacka.pl;
     p) Umowa licencji niewyłącznej – umowa zawarta między Spółką a Klientem, na podstawie której Klientowi zostaje udzielona licencja niewyłączna na Oprogramowanie, na którą składają się OWH i zamówienie Klienta;
     q) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

II. ZASADY NABYWANIA OPROGRAMOWANIA

1. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
1.1. Klient jest upoważniony do korzystania z Oprogramowania wyłącznie dla swoich potrzeb i wyłącznie w celach, do których Oprogramowanie jest przeznaczone.
1.2. Klient otrzyma wraz z Oprogramowaniem instrukcję obsługi (instalacji).
1.3. Klient jest zobowiązany zawiadomić Spółkę bez zbędnej zwłoki o:
     a) każdej zmianie swoich danych, w szczególności swoim imieniu, nazwisku, firmie, nazwie, siedzibie, miejscu prowadzenia działalności, ew. innych danych przekazanych Spółce w związku z wykonaniem Umowy licencji niewyłącznej;
     b) zmianie osoby kontaktowej lub pełnomocnika umocowanego do kontaktów ze Spółką;
     c) każdej okoliczności i/lub zmianie, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na dostarczanie Oprogramowania przez Spółkę lub na zdolność Klienta do wypełniania jego zobowiązań wobec Spółki (w szczególności złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Klienta).
1.4. Klient nie jest upoważniony do używania logo Spółki czy innych danych Spółki bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki.
1.5. Klient bez zbędnej zwłoki ma obowiązek zapoznawać się z treścią każdej wiadomości, którą dostarczy mu Spółka, wraz z wiadomościami doręczonymi na Konto Klienta. W tym celu Klient jest zobowiązany do regularnego sprawdzania Konta Klienta.
1.6. Klient nie jest uprawniony do używania Oprogramowania w sposób, który mógłby zniszczyć, dezaktywować, przeciążyć, naruszyć, uszkodzić lub w inny sposób ograniczyć korzystanie z Oprogramowania czy zagrozić Oprogramowaniu, czy sieci danych, w której Klient przy korzystaniu z Oprogramowania pracuje lub który mógłby uniemożliwić korzystanie, czy w inny sposób zagrozić korzystaniu z Oprogramowania przez innych Klientów.
1.7. Klient jest świadomy, że Oprogramowanie jest własnością Spółki i jest przedmiotem ochrony prawnoautorskiej. Klientowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w Oprogramowanie, wykonywania jakichkolwiek jego zmian niezwiązanych z ustawieniami Klienta, tworzenia kopii (z zastrzeżeniem przypadków uwzględnionych w OWH), powielania czy imitowania Oprogramowania lub naruszania jego działania w jakikolwiek inny sposób lub przeprowadzania Inżynierii odwrotnej, dekompilacji ani dezasemblacji, odtwarzania kodu źródłowego stanowiącego podstawę funkcjonowania Oprogramowania, jak również samodzielnego wprowadzania korekt do kodu źródłowego.
1.8. Klient nie jest uprawniony do wynajęcia, przeniesienia lub udostępnienia pod jakimkolwiek tytułem prawnym licencji na Oprogramowanie bez wcześniejszej zgody Spółki, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1.9. Klientowi, który kupił od Spółki Oprogramowanie udzielona zostaje licencja, na warunkach określonych w punkcie 7 OWH, która jest nieprzenoszalna, niewyłączna, ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tylko do używania w sposób określony w OWH. Okres, na który jest udzielana licencja, określa złożone zamówienie.
1.10. Klient jest zobowiązany do:
     a) powiadomienia Spółki o każdym nieuprawnionym użyciu Oprogramowania przez podmioty inne niż uprawnione na podstawie Umowy licencji niewyłącznej;
     b) regularnego tworzenia zapasowej kopii danych i archiwizacji danych uzyskanych za pośrednictwem Oprogramowania, a następnie przeprowadzenia kontroli utworzenia bezawaryjnej kopii zapasowej danych;
     c) pobierania Aktualizacji Oprogramowania.
1.11. Klient jest świadomy, że w przypadku nieużywania Oprogramowania nie przysługuje mu prawo do jakiegokolwiek odszkodowania czy obniżenia ceny za licencję lub zapłaty jakiejkolwiek kwoty ze strony Spółki.
1.12. Klient nie jest uprawniony do:
     a) przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy licencji niewyłącznej na podmioty trzecie;
     b) udzielania dalszych licencji do Oprogramowania lub do kodu źródłowego;
     c) dystrybuowania Oprogramowania ani żadnych jego części, ani dystrybuowania licencji;
     d) usuwania, niszczenia lub zmiany jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności intelektualnej w stosunku do Oprogramowania lub kodów źródłowych.
1.13. Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy licencji niewyłącznej, Klient:
     a) zaprzestanie korzystania z Oprogramowania oraz wedle uznania Spółki zwróci, zniszczy lub usunie jego wszelkie kopie i egzemplarze, oraz
     b) potwierdzi Spółce na piśmie zaprzestanie korzystania z Oprogramowania i zapewni jego zwrot, zniszczenie lub usunięcie.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI SPÓŁKI
2.1. Spółka zastrzega sobie prawo do:
     a) zmiany Oprogramowania w celu jego ulepszenia;
     b) zmiany parametrów technicznych Oprogramowania, jeśli będzie to niezbędne w celu jego lepszego funkcjonowania.
2.2. Spółka jest uprawniona do zawieszenia lub ograniczenia eksploatacji Oprogramowania na wyznaczony okres z powodu konserwacji lub naprawy Oprogramowania lub w przypadku naruszenia bezpieczeństwa i integralności Oprogramowania, ochrony danych, bądź przy stwierdzeniu jego zagrożenia, lub podatności na zagrożenia lub na podstawie decyzji organu państwowego, w okresie stanu nadzwyczajnego lub z powodu innego ważnego interesu publicznego oraz wystąpienia siły wyższej.
2.3. Spółka jest uprawniona do zawieszenia lub ograniczenia działania Oprogramowania bez wcześniejszego poinformowania Klienta także w przypadku, gdy:
     a) Klient nie zapłaci w odpowiedni sposób i w terminie ceny za Oprogramowanie;
     b) Klient używa Oprogramowania w sposób, który może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Oprogramowania, integralność Oprogramowania lub korzystanie z Oprogramowania przez innych Klientów;
     c) istnieje uzasadnione podejrzenie, że Klient używa dostarczonego Oprogramowania niezgodnie z Umową licencji niewyłącznej.
2.4. W przypadku powzięcia przez Spółkę informacji, że powód ograniczenia lub zawieszenia działania Oprogramowania przestanie istnieć, Spółka bez zbędnej zwłoki przywróci działanie Oprogramowania. Przez okres ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Klient jest zobowiązany płacić cenę za Oprogramowanie w takim zakresie, w jakim może z Oprogramowania korzystać. W przypadku, jeśli działanie zostało ograniczone lub zawieszone z przyczyn leżących po stronie Klienta, Spółka może wymagać od Klienta pokrycia kosztów związanych z ponownym uruchomieniem Oprogramowania.
2.5. Spółka jest uprawniona do gromadzenia, opracowania i przechowywania informacji o korzystaniu i działaniu Oprogramowania, które nie stanowią danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, GWARANCJA, REKLAMACJA
3.1. Klient potwierdza, że Oprogramowanie jest dostarczane na zasadzie „as is” (co należy interpretować zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami licencjonowania oprogramowania) i w zakresie dopuszczalnym przez prawo Spółka nie udziela żadnych gwarancji, że:
     a) Oprogramowanie będzie funkcjonować w sposób nieprzerwany i bez błędów oraz, że
     b) Oprogramowanie spełni wszystkie wymagania Klienta.
Dodatkowo odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi zostaje wyłączona zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego.
3.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Oprogramowanie nie funkcjonuje lub funkcjonuje nieprawidłowo w związku z ograniczeniami programowymi lub sprzętowymi występującymi po stronie Klienta.
3.3. Klient może składać zastrzeżenia związane z dostępem do Oprogramowania, korzystaniem z Oprogramowania lub jego funkcjonowaniem w formie reklamacji, w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia uzasadniającego reklamację.
3.4. Reklamacje dotyczące korzystania z Oprogramowania składa się za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: wsparcie@dotykacka.pl lub w formie pisemnej na adres Spółki.
3.5. Reklamacja musi zawierać następujące informacje:
     a) dane identyfikacyjne Klienta, wraz z podaniem danych osoby kontaktowej;
     b) specyfikację Oprogramowania i szczegółowy opis reklamowanej wady lub jej przejawów;
     c) dokument zakupu Oprogramowania.
3.6. Brak któregokolwiek z wymienionych elementów może stanowić podstawę odmowy rozpatrzenia reklamacji.
3.7. Reklamacja rozpatrywana będzie w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, z zastrzeżeniem, że czas ten może ulec wydłużeniu do 30 dni w uzasadnionych przypadkach.
3.8. Za dzień otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przyjmuje się dzień otrzymania przez Spółkę zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
3.9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka powiadomi Klienta przesyłając informację na Konto Klienta, e-mailem lub w formie pisemnej.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI
4.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która powstała w wyniku naruszenia obowiązków Klienta wynikających z Umowy licencji niewyłącznej lub jeśli szkoda powstała z przyczyn dotyczących Klienta.
4.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która powstała w wyniku naruszenia lub ograniczenia działania Oprogramowania w przypadku anulowania lub ograniczenia eksploatacji Oprogramowania na wyznaczony okres z powodu konserwacji lub naprawy Oprogramowania lub w przypadku naruszenia bezpieczeństwa i integralności Oprogramowania, ochrony danych, bądź przy stwierdzeniu jego zagrożenia lub podatności na zagrożenia lub na podstawie decyzji organu państwowego, w okresie stanu nadzwyczajnego lub z powodu innego ważnego interesu publicznego oraz wystąpienia siły wyższej.
4.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku okoliczności wykluczających odpowiedzialność według odpowiednich postanowień Kodeku Cywilnego. Za okoliczność wykluczającą odpowiedzialność Spółki między Stronami uważa się także wadę środka komunikacji na odległość (np. połączenie internetowe) używanego przez Klienta lub Spółkę i/lub awarię jednego z technicznych środków, która nie powstała z winy Spółki.
4.4. Spółka nie odpowiada za stratę czy uszkodzenie danych, z których Klient nie utworzył w odpowiedni sposób kopii zapasowej.
4.5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta ani za żadne specjalne, niebezpośrednie, ekonomiczne straty Klienta.
4.6. Spółka nie odpowiada za szkodę, która nie powstała w bezpośrednim związku z naruszeniem obowiązku prawnego Spółki.
4.7. Klient zgadza się, że maksymalna odpowiedzialność Spółki z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia będzie ograniczona do łącznej kwoty netto zapłaconej przez Klienta za licencję niewyłączną na Oprogramowanie, przez okres 6 miesięcy przed wystąpieniem roszczenie Klienta wobec Spółki.
4.8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione dostarczenie Oprogramowania lub jego niedostarczenie z powodów, które są od Spółki niezależne.
4.9. Komunikacja elektroniczna stron nie jest szyfrowana, co Klient przyjmuje do wiadomości. W związku z powyższym Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę powstałą w wyniku nieupoważnionego dostępu osoby trzeciej do elektronicznej komunikacji między Spółką a Klientem.
4.10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która powstała w wyniku niezapoznania się przez Klienta z e-mailem, informacją lub wiadomością od Spółki, np. dlatego, że e-mail wysłany przez Spółkę do Klienta został doręczony do niechcianej poczty Klienta (spam). Klient ponosi odpowiedzialność za kontrolę wszystkich składników swojej poczty elektronicznej, a także za utrzymywanie dostatecznej jej pojemności.
4.11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność Oprogramowania z wyposażeniem sprzętu komputerowego i oprogramowania Klienta w przypadku, gdy Klient nie zamówił Oprogramowania i sprzętu komputerowego oferowanego przez Spółkę lub nie dotrzymał zaleceń Spółki lub producenta towaru dotyczących używania Oprogramowania i sprzętu komputerowego.

5. ZAMÓWIENIE OPROGRAMOWANIA, WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY
5.1. Umowa licencji niewyłącznej zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia poniższych warunków:
     a) Dokonania rejestracji poprzez wprowadzenie kodu licencyjnego na Koncie Klienta, dostarczonego przez Spółkę lub Przedstawiciela po złożeniu zamówienia;
     b) Akceptacji OWH poprzez zaznaczenie w odpowiednim formularzu, że Klient akceptuje OWH bez zmian.
5.2. Akceptacja OWH przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że:
     a) zapoznał się z OWH i akceptuje wszystkie postanowienia bez zastrzeżeń, zawierając tym samym Umowę licencji niewyłącznej;
     b) dane wprowadzone w przez Klienta na Koncie Klienta, a także oświadczenia złożone w OWH są zgodne z prawdą;
     c) osoba, która zaakceptowała OWH w imieniu Klienta, była odpowiednio upoważniona do reprezentowania Klienta.
5.3. Klient jest uprawniony do zamówienia Oprogramowania za pośrednictwem Przedstawiciela Spółki.
5.4. Za zasadnicze wymagania w zamówieniu Strony uznają w szczególności podane niżej dane:
     a) identyfikację Klienta – firma/nazwa handlowa, NIP, siedziba/miejsce prowadzenia działalności, e-mail Klienta, imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta, telefon;
     b) nazwę Oprogramowania, wariant i okres, na który ma być udzielona licencja na Oprogramowanie.
5.5. Strony zastrzegają skuteczność doręczenia faktury VAT drogą elektroniczną. Dla wskazania chwili doręczenia drogą elektroniczną faktury zastosowanie znajdować będzie art. 61 §2 Kodeksu Cywilnego.
5.6. Klient wyraża także zgodę na to, aby faktury VAT zostały do niego wysyłane po udanej aktywacji Oprogramowania tylko na Konto Klienta.
5.7. Opłata licencyjna za korzystanie z Oprogramowania jest pobierana przy użyciu wybranej Metody Płatności w dacie rozliczenia podanej na Koncie Klienta. Czas trwania okresu rozliczeniowego zależy od rodzaju planu wybranego przy składaniu zamówienia, jednak nie może być krótszy niż miesiąc. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie. Informacje o terminie płatności można znaleźć na Koncie Klienta.
5.8. Opłata licencyjna może być dokonana za pomocą karty kredytowej, karty płatniczej, przelewem na Konto Spółki lub w innej formie udostępnionej przez Spółkę (dalej łącznie: „Metody Płatności”).
5.9. W celu korzystania z Oprogramowania wymagane jest przekazanie Spółce informacji dotyczących co najmniej jednej Metody Płatności. W przypadku gdy Spółka nie może skorzystać z podstawowej Metody Płatności w celu pobrania należnej Opłaty licencyjnej lub gdy płatność z wykorzystaniem takiej metody jest odrzucana, Klient upoważnia Spółkę do pobrania Opłaty licencyjnej przy użyciu dowolnej Metody Płatności powiązanej z jego Kontem Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli Klient nie zrezygnuje z korzystania z Oprogramowania, Spółka będzie mieć prawo do zawieszenia dostępu do Oprogramowania do momentu pobrania Opłaty licencyjnej przy użyciu poprawnej Metody Płatności. W zależności od wykorzystywanej Metody Płatności na poziomie lokalnym mogą być naliczane obciążenia podatkowe w różnej wysokości.
5.10. Klient będzie płacić Spółce wynagrodzenie za licencję niewyłączną z góry zgodnie z zadeklarowanym okresem przedpłaty, zgodnie z cennikiem wskazanym na Stronie Internetowej, w terminie 7 dni od doręczenia faktury, jeśli nie została na fakturze podana inna data. Faktury za korzystanie z Oprogramowania będę wystawiane do 5 dnia każdego miesiąca.
5.11. Płatność faktury może zostać wykonana:
     a) kartą kredytową;
     b) przelewem na Konto Spółki;
     c) w innej formie udostępnionej przez Spółkę.
5.12. Do ustalonej Opłaty licencyjnej zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient zobowiązany jest do zapłaty wszelkich podatków wynikających z Umowy licencji niewyłącznej.
5.13. W przypadku opóźnienia z zapłatą Opłaty licencyjnej Klient ma obowiązek zapłacić Spółce ustawowe odsetki za opóźnienie.
5.14. Każda płatność, którą Klient wykona na rzecz Spółki, jest zaliczana w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie w płatności, a następnie najstarszych należności Spółki od Klienta (bez względu na przyczynę powstania tej należności – tj. np. odszkodowanie, kara umowna itp.), a następnie na zapłatę Opłaty licencyjnej.
5.15. Klientowi może zostać przyznany rabat. Szczegółowe warunki przyznania rabatu są określone w cenniku zamieszczonym na Stronie Internetowej.
5.16. W przypadku, gdy Klient nie spełni warunków określonych przez Spółkę dla udzielenia rabatu lub stosunek umowny powstały na podstawie Umowy licencji niewyłącznej zakończy się przed uzgodnionym okresem z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odstąpienia od Umowy licencji niewyłącznej przez Klienta z określonych w Umowie licencji niewyłącznej powodów, Spółka wyśle Klientowi dodatkowe rozliczenie, w którym zostanie Klientowi doliczona różnica między ceną w pełnej wysokości, która została podana w zamówieniu bez uwzględnienia rabatu a ceną po rabacie, która została zapłacona przez Klienta, za odpowiednią część uzgodnionego okresu od pierwszego dnia tego okresu do dnia zakończenia Umowy licencji niewyłącznej. Niniejszą różnicę w cenie Klient ma obowiązek zapłacić Spółce w terminie podanym na fakturze.

6. DANE KLIENTA
6.1. Korzystanie z Oprogramowania wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez sieć Internet, takimi jak rozpowszechnianie Danych Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych.
6.2. Klient gwarantuje, że Dane Klienta nie zawierają Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania za pośrednictwem Oprogramowania Danych Osobowych, Klient jest zobowiązany do uprzedniego zawarcia ze Spółką umowy o powierzenie przetwarzania Danych Osobowych.
6.3. Spółka nie przeprowadza kontroli Danych Klienta zapisanych lub nabytych przez Klienta za pośrednictwem sieci Internetowej w obszarze zastrzeżonym (chmurze). Z tego powodu Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo zapisanych lub nabytych Danych Klienta. Klient zobowiązuje się do postępowania zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi ochronę Danych Osobowych.
6.4. W przypadku, gdy Klient ma aktywowaną usługę chmury, wszystkie zgromadzone informacje Spółki są zapisane i przechowywane w zabezpieczonych systemach, do których mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy Spółki. Systemy są pod stałym nadzorem w celu zapewnienia poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji wraz z zabezpieczeniem przed ingerencją z zewnątrz. Spółka spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa określone przez przepisy prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
6.5. Przy korzystaniu z usług chmury (np. synchronizacja kas, tworzenie kopii zapasowej, praca z modułami chmury) są używane „cookies”. Przez termin „cookie” rozumie się dane, które są aktywne wyłącznie podczas jednej sesji roboczej użytkownika i które są wysyłane ze stron internetowych na komputer użytkownika w celu szybszej identyfikacji. Klient może w każdej chwili, poprzez zmianę ustawienia przeglądarki, wyłączyć mechanizm cookies. Taka zmiana może skutkować spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu do niektórych funkcji Oprogramowania.
6.6. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że w celu wykonania i rozliczenia Umowy licencji niewyłącznej Spółka przetwarza Dane Osobowe Klienta lub osób do kontaktu wyznaczonych przez Klienta lub osób upoważnionych do reprezentowania Klienta, oraz płatników w zakresie:
     a) zawartym w formularzu rejestracyjnym, oraz
     b) zawartym w Koncie Klienta, oraz
     c) danych o płatnościach i płatnikach.
Podanie tych Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy licencji niewyłącznej, a także do jej rozliczenia. Spółka jest administratorem tych Danych Osobowych. Osoby fizyczne, których Dane Osobowe są przetwarzane przez Spółkę mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Spółka niniejszym informuje, że wszystkie dane osób do kontaktu, osób upoważnionych do reprezentowania Klienta oraz płatników, Spółka uzyskała od Klienta.
6.7. Klient zobowiązuje się poinformować osoby wskazane przez Klienta jako osoby do kontaktu, osoby upoważnione do reprezentowania Klienta, a także płatników o treści punktu 6.6. OWH, a także o treści definicji Spółki, przed przekazaniem Spółce jakichkolwiek danych ww. osób, uzyskać ich skuteczną zgodę na takie przetwarzanie ich Danych Osobowych przez Spółkę oraz na żądanie Spółki, przedstawić dowód spełnienia tego zobowiązania.
6.8. Klient może skorzystać z prawa dostępu do swoich Danych Osobowych i ich poprawiania poprzez ich samodzielną weryfikację za pomocą Konta Klienta. Dodatkowo Klient oraz inne osoby fizyczne, których Dane Osobowe są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług Klientowi, mogą skorzystać ze swojego prawa dostępu do danych i ich poprawiania kontaktując się ze Spółką pod adresem e-mail: wsparcie@dotykacka.pl lub pod adresem do korespondencji Spółki.

7. UMOWA LICENCYJI NIEWYŁĄCZNEJ NA OPROGRAMOWANIE
7.1. Z chwilą zawarcia Umowy licencji niewyłącznej, zgodnie z punktem 5.1. niniejszego dokumentu, Spółka udziela Klientowi licencji niewyłącznej na Oprogramowanie w ilości oraz rodzaju określonej w zamówieniu, z której Klient lub osoby przez niego wskazane korzystają w ramach abonamentu.
7.2. Osoby uprawnione przez Klienta do korzystania z Oprogramowania mogą z niego korzystać z dowolnego urządzenia takiego jak tablet, komputer stacjonarny, laptop.
7.3. Abonament na Oprogramowanie może zostać zakupiony na co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy.
7.4. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej licencji wygasają:
     a) w przypadku upłynięcia czasu, na który została zawarta;
     b) w przypadku wypowiedzenia Umowy licencji niewyłącznej z powodów podanych w OWH oraz właściwych przepisach.
7.5. Spółka udziela Klientowi licencji niewyłącznej, pełnej, ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z zakresem wskazanym w Umowie licencji niewyłącznej i OWH.
7.6. Z chwilą udzielenia licencji Klient nabywa prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, stosownie do treści tych OWH, bez prawa do jego zwielokrotniania, modyfikowania i rozpowszechniania.
7.7. Korzystanie z Oprogramowania na innych polach eksploatacji niż wskazane powyżej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Klient przyjmuje do wiadomości, że każde wykorzystanie Oprogramowania przekraczające pola eksploatacji może spowodować naliczenie dodatkowych opłat przez Spółkę.

8. CZAS TRWANIA I WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ
8.1. Umowa licencji niewyłącznej zostaje zawarta na czas określony wskazany w zamówieniu, nie krótszy niż miesiąc (dalej: „Okres licencyjny”).
8.2. Po zakończeniu Okresu licencyjnego następuje jego automatyczne przedłużenie na okres odpowiadający pierwotnemu Okresowi licencyjnemu, pod warunkiem, że Klient nie złoży innej dyspozycji nie później niż dwa tygodnie przed zakończeniem Okresu licencyjnego.
8.3. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy licencji niewyłącznej ze skutkiem natychmiastowym, przed zakończeniem okresu na jaki została zawarta, jeśli Oprogramowanie Spółki nie jest całkowicie dostępne dla Klienta przez okres dłuży niż 30 dni i wynika to wyłącznie z winy Spółki.
8.4. Spółka może wypowiedzieć Umowę licencji niewyłącznej ze skutkiem natychmiastowym, przed zakończeniem okresu na jaki została zawarta z ważnych przyczyn, w szczególności jeżeli:
     a) Klient spóźnia się z uiszczeniem opłaty za licencję na używanie Oprogramowania lub jakiejkolwiek należności Spółki przez okres dłuższy niż 10 dni, mimo że został uprzednio powiadomiony o tym fakcie;
     b) Klient przy zawarciu Umowy licencji niewyłącznej podał nieprawdziwe dane;
     c) Klient nie współdziała ze Spółką w celu prawidłowej realizacji Umowy licencji niewyłącznej;
     d) Oprogramowanie jest używane przez osoby trzecie, bez uzyskania zgody Spółki w formie pisemnej na udostępnienie Oprogramowania osobom trzecim;
     e) Klient używa lub rozpowszechnia narzędzia, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu, funkcjonowaniu lub integralności Oprogramowania;
     f) Klient w inny sposób narusza Umowę licencji niewyłącznej;
     g) została wobec Klienta wszczęte postępowanie egzekucyjne.
8.5. W celu wykluczenia wątpliwości przyjmuje się, że wypowiedzenie Umowy licencji niewyłącznej nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny za udzieloną licencję na Oprogramowanie (ewentualnie ceny za jej odpowiednią część za okres do dnia przedwczesnego zakończenia Umowy na podstawie wypowiedzenia), przy czym Klient w przypadku wypowiedzenia Umowy licencji niewyłącznej nie ma prawa do rabatu.

9. KOMUNIKACJA Z KLIENTEM
9.1. Klient udziela Spółce zgodę na to, aby w razie potrzeby kontaktowała się z nim na podany przez niego numer telefonu oraz na podany przez niego adres e-mail.
9.2. Klient upoważnia Spółkę do przechowywania nagrań rozmów telefonicznych, ewentualnie treści każdej innej komunikacji prowadzonej w związku z udzielaniem lub korzystaniem z Oprogramowania za pośrednictwem dowolnego środka technicznego, przez cały okres trwania Umowy licencji niewyłącznej i przez okres 5 lat po jej zakończeniu.
9.3. Spółka jest upoważniona do przesyłania Klientowi informacji, które dotyczą Umowy licencji niewyłącznej, OWH i wszystkich kwestii związanych z Oprogramowaniem na Konto Klienta, e-mailem (na wszelkie adresy email Klienta zarejestrowane w Oprogramowaniu) lub za pomocą innych środków technicznych.
9.4. Klient dostarcza wiadomości do Spółki za pośrednictwem operatora usług pocztowych na adres Spółki.
9.5. Jeśli wiadomości od Spółki są dostarczane na Konto Klienta uznaje się, że zostały doręczone w chwili ich umieszczenia na Koncie Klienta. Jeśli Spółka doręcza Klientowi wiadomość na adres e-mail Klienta, uznaje się ją za doręczoną w chwili, gdy została wysłana z adresu e-mail Spółki. Okoliczność, że wiadomość e-mail wysłana do Klienta przez Spółkę została doręczona np. do niechcianej poczty Klienta (spam), nie obciąża Spółki.

10. BAZA DANYCH OSOBOWYCH, IDENTYFIKACYJNYCH I OPERACYJNYCH
10.1. Klient wraz z zawarciem Umowy licencji niewyłącznej udziela Spółce zgody na gromadzenie, opracowywanie i wykorzystanie danych identyfikacyjnych lub operacyjnych, które zostały udostępnione na Koncie Klienta, w zamówieniu, przy zawarciu Umowy licencji niewyłącznej lub które zostały przez Spółkę zgromadzone w związku z korzystaniem z Oprogramowania lub do celów określonych w OWH. Za dane identyfikacyjne uważa się w szczególności: firmę/nazwę, siedzibę, miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacyjny NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail, dane uzyskane za pomocą badań marketingowych, informacje na temat konta bankowego lub zdolności płatniczej itp. Za dane operacyjne uważa się wszystkie dane zgromadzone lub opracowywane przez Spółkę przy korzystaniu z Oprogramowania przez Klienta.
10.2. Wszystkie dane identyfikacyjne i operacyjne są danymi zanonimizowanymi i nie stanowią Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
10.3. Dane identyfikacyjne i operacyjne Klienta są gromadzone i opracowywane do niniejszych celów, na które Klient wyraził zgodę:
     a) każde użycie bezpośrednio związane z zapewnieniem odpowiedniego funkcjonowania Oprogramowania;
     b) ochrona praw i uprawnionych interesów Spółki;
     c) realizacja obowiązków Spółki;
     d) wewnętrzna potrzeba Spółki, np. w celu tworzenia analiz, statystyk, planowania strategicznego lub innowacji Oprogramowania;
     e) przesyłanie informacji o nowych produktach Spółki lub informacji, które są związane z obecnym Oprogramowaniem;
     f) oferowanie Oprogramowania Spółki i produktów oraz usług innych podmiotów dla handlowych i marketingowych celów Spółki, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.
10.4. Spółka jest uprawniona do opracowywania i przetwarzania identyfikacyjnych i operacyjnych danych Klienta i klasyfikowania ich do poszczególnych kategorii w celu oferowania Oprogramowania Spółki oraz produktów i usług innych podmiotów.
10.5. Jeśli nie został dopuszczony przez ustawę dłuższy okres, dane identyfikacyjne i operacyjne Klienta są opracowywane i przechowywane przez okres trwania Umowy licencji niewyłącznej, a następnie przez okres 5 lat od wygaśnięcia Umowy licencji niewyłącznej.
10.6. Dane identyfikacyjne i operacyjne Klienta są gromadzone i opracowywane bezpośrednio przez Spółkę, Przedstawiciela lub inny podmiot, z którym w tym celu Spółka zawarła umowę. Spółka jest uprawniona do utworzenia bazy danych na podstawie danych identyfikacyjnych i operacyjnych.
10.7. Klient potwierdza, że:
     a) został w odpowiedni sposób poinformowany o gromadzeniu, opracowywaniu i przechowywaniu danych identyfikacyjnych i operacyjnych w zakresie i dla celów, które zostały określone w niniejszych OWH;
     b) został poinformowany o fakcie, że dane identyfikacyjne i operacyjne mogą być dostarczone podmiotom podanym w niniejszych OWH lub organom państwowym, jeśli ten obowiązek wynika z odpowiednich przepisów prawnych;
     c) został pouczony o fakcie, że swoje dane identyfikacyjne i operacyjne przekazał Spółce dobrowolnie oraz że zgodę na przetwarzanie danych może odwołać poprzez zawiadomienie doręczone na adres Spółki.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony w celu wykluczenia wątpliwości podają, że w przypadku, gdy Spółka zaoferuje Klientowi na czas określony korzystniejsze warunki na używanie Oprogramowania niż zawarte w OWH, a Klient spełni wszystkie warunki niezbędne dla uzyskania tej oferty promocyjnej, specjalna oferta promocyjna ma pierwszeństwo przed odpowiednimi postanowieniami OWH.
2. Strony uzgodniły, że OWH mogą zostać przez Spółkę jednostronnie zmienione, w szczególności z powodu zmian przepisów prawnych, zmian technologicznych mających wpływ na komunikację z Klientem, a także z powodu zmian Oprogramowania. Nadto Spółka jest upoważniona do jednostronnej zmiany OWH w przypadku, gdy zmienią się warunki rynkowe lub ceny usług partnerów handlowych, z którymi współpracuje Spółka przy wykonywaniu zamówień Klienta.
3. Na 7 dni przed wejściem w życie zmiany OWH informacja o zmianie zostanie umieszczona na Koncie Klienta i/lub dostarczona za pomocą e-maila.
4. Zmiana OWH nie ma wpływu na prawa i obowiązki Stron powstałe w okresie obowiązywania OWH w brzmieniu poprzedzającym zmianę.
5. W przypadku zmiany w OWH na niekorzyść Klienta, Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy licencji niewyłącznej ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmiany. Wypowiedzenie powinno być złożone Spółce na piśmie najpóźniej do daty wejścia w życie opisanej zmiany. Brak wypowiedzenia w opisanym trybie oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń wszystkich zmian w OWH.
6. Korzystniejsze dla Klienta postanowienia OWH mogą być wprowadzane niezwłocznie bez zgody Klienta, jednak Klient jest powiadamiany o takich zmianach stosownie do pkt 11.3 OWH. Dotyczy to w szczególności promocji związanych z obiektywnie i oczywiście korzystnym dla Klienta zwiększeniem funkcjonalności Oprogramowania.
7. Klient może zwrócić się do Przedstawiciela w celu uzyskania informacji o Oprogramowaniu. Klient może zasięgać także informacji za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji ze Spółką.
8. Strony uzgodniły, że wszelka komunikacja między nimi odbywa się w języku polskim.
9. Klient wyraża Spółce zgodę na weryfikację jego zdolności do spełnienia obowiązków nałożonych na niego przez Umowę licencji niewyłącznej.
10. Klient wyraża Spółce zgodę na przesyłanie w formie pisemnej i elektronicznej informacji dotyczących Oprogramowania. Zgoda Klienta może być przez Klienta odwołana przez pisemne oświadczenie przesłane na adres Spółki.
11. Dokonanie przez Klienta cesji praw lub obowiązków wynikających z Umowy licencji niewyłącznej wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. W sprawach nieuregulowanych przez OWH stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
13. Strony zgodnie postanawiają, że poddadzą wszelkie spory, które powstaną na podstawie lub w związku z Umową licencji niewyłącznej sądowi właściwemu dla siedziby Spółki.
14. Niniejsze OWH wywołują skutki prawne z dniem ich opublikowanie na Stronie Internetowej.

Data aktualizacji Ogólnych Warunków Handlowych: 14 czerwca 2022 r.

Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci w wyborze rozwiązań Dotykačka, idealnie dopasowanych do potrzeb i budżetu Twojej firmy.

Formularz

22 307 85 88

info@dotykacka.pl

Wsparcie