Polityka Prywatności Ornago Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych jest dystrybutor Dotykački na polski rynek – Ornago Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 64, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000806893 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252803155, REGON: 384538035.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach i urządzeniach.
 3. Termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Ornago Sp. z o.o. szanuje prawo Użytkowników do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe Użytkowników podawane w formularzach na stronach należących do Ornago Sp. z o.o. są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator danych

 1. Ornago Sp. z o.o. jest administratorem danych swoich Klientów i Użytkowników. Oznacza to, że jeśli Użytkownik wypełnił i przesłał formularz kontaktowy na stronie, to Ornago Sp. z o.o. przechowuje i przetwarza jego dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania, adres IP.
 2. Ornago Sp. z o.o. jest także administratorem danych Użytkowników zapisanych na newsletter. W tym przypadku przechowuje i przetwarza jego dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i kształtowania komunikacji z Użytkownikami oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli skorzystał z formularza kontaktowego,
   • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli zapisał się na newsletter.
 4. Każdy Użytkownik, którego dane dotyczą (jeżeli Ornago Sp. z o.o. jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Ornago Sp. z o.o. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@dotykacka.pl.
 6. Ornago Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników nawet po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Ornago Sp. z o.o. ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Ornago Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Ornago Sp. z o.o. wdrożył szyfrowanie danych oraz wprowadził kontrolę dostępu, dzięki czemu zminimalizowano skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Ornago Sp. z o.o. albo zewnętrzne podmioty przetwarzające, na podstawie stosownych umów.

3. Przetwarzanie danych przez podmioty trzecie

 1. Ornago Sp. z o.o. może powierzyć zbiory danych osobowych w ramach zapewnienia obsługi teleinformatycznej lub przechowywania danych na serwerze. Powierzenie odbywa się do podmiotów, z usług których korzysta Ornago Sp. z o.o. oraz do innych podmiotów zapewniających wsparcie technologiczne, w tym do podmiotów:
  • Dotykačka ČR s.r.o.,
  • Google,
  • Meta,
  • WordPress,
  • MailChimp,
  • Freshworks,
  • CallPage,
  • aspired.digital.
 2. Ornago Sp. z o.o. oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Ornago Sp. z o.o. zobowiązuje się, że:
  • przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika; dotyczy to też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
  • zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy,
  • podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
  • przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO,
  • po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

4. Pliki cookies

 1. Witryna internetowa należąca do Ornago Sp. z o.o., dostępna pod adresem www.dotykacka.pl używa plików cookies.
 2. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik.
 3. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 4. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn Usługodawcy, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowane informacji o Użytkownikach dokonywane jest przy użyciu z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.
 6. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Ornago Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania z serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Ornago Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
 7. Ornago Sp. z o.o. na swoich witrynach może wykorzystywać następujące typy plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

5. Newsletter i inne usługi

 1. Użytkownik zapisany na newsletter Ornago Sp. z o.o. może się z niego wypisać odpisując na niego i pisząc w treści wiadomości REZYGNUJĘ.
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraził na to zgodę.
 3. Powyższe dane są zapisywane i wykorzystywane przez Ornago Sp. z o.o. tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Data wdrożenia Polityki Prywatności: 1 lipca 2020 r.

Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci w wyborze rozwiązań Dotykačka, idealnie dopasowanych do potrzeb i budżetu Twojej firmy.

Formularz

22 307 85 88

info@dotykacka.pl

Wsparcie