Polski Ład, czyli nowe regulacje także w płatnościach bezgotówkowych.

16 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – znaną powszechnie pod nazwą Polski Ład.

Nowe regulacje wprowadziły wiele istotnych zmian w przepisach podatkowych oraz nakłożyły na przedsiębiorców nowe obowiązki m.in. w kontekście obsługi płatności bezgotówkowych. Czy dotyczą one również użytkowników systemu POS online Dotykačka?

Wymóg przyjmowania płatności bezgotówkowych dla przedsiębiorców zobowiązanych do używania kas rejestrujących.

W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:
2) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:
Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).
***
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm. 10).

Od 1 stycznia 2022 r., przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia płatności bezgotówkowych instrumentem płatniczym, jeśli jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Instrument płatniczy - czyli zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego - to między innymi karta debetowa lub kredytowa, ale także płatności mobilne smartfonem czy smartwatchem, przelew elektroniczny, BLIK, SkyCash, ApplePay, GooglePay, PayPal... i wiele innych.

Można odnieść wrażenie, że przepis ten dotyczy tylko przedsiębiorców używających kas fiskalnych, jednak w praktyce dotyczy on także użytkowników drukarek fiskalnych i kas wirtualnych, dlatego warto jak najszybciej umożliwić klientom dokonywanie płatności bezgotówkowych.

Nowe regulacje wprawdzie nie definiują kar za brak możliwości płatności bezgotówkowych za towary czy usługi, jednak przedsiębiorcy niespełniający tego wymogu zostaną pozbawieni możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT w trybie tzw. szybkiej ścieżki, którą wprowadza Polski Ład.


Wymóg połączenia terminala płatniczego z kasą rejestrującą dla przedsiębiorców zobowiązanych do używania kas fiskalnych online.

Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
***
W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Od 1 lipca 2022 r., przedsiębiorca objęty wymogiem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej online oraz używający terminala płatniczego do przyjmowania płatności bezgotówkowych, zostaje zobowiązany do połączenia terminala z kasą.

Ustawodawca pozostawił w przepisach furtkę i umożliwił ministrowi gospodarki, w porozumieniu z ministrem finansów, zmianę daty rozpoczęcia obowiązywania tej regulacji.

Obowiązek ten nie dotyczy użytkowników drukarek fiskalnych online, ponieważ nie są one wyposażone w interfejs komunikacji z terminalami płatniczymi. Jeśli jesteś użytkownikiem systemu POS online Dotykačka, połączonego z drukarką fiskalną online, możesz spać spokojnie!

Warto pamiętać, że niezastosowanie się do obowiązku łączenia terminala z kasą fiskalną online wiąże się z karą w wysokości 5000 zł, nakładaną przez naczelnika urzędu skarbowego.

Wymóg łączenia kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi budzi wiele kontrowersji i wątpliwości w kontekście ochrony prywatności konsumentów. Jeśli chcesz zapewnić swoim klientom poczucie bezpieczeństwa - przejdź na Dotykačkę.


Akademia Dotykačka: Polski Ład

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru z 30 listopada 2021 r., w którym ekspert Dotykačka - Marcin Marciniuk - wyjaśnia wpływ regulacji zwartych w Polskim Ładzie na kwestie obowiązku przyjmowania płatności bezgotówkowych oraz obowiązku integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi online.


Skontaktuj się z nami.

Pomożemy Ci w wyborze rozwiązań Dotykačka, idealnie dopasowanych do potrzeb i budżetu Twojej firmy.

Formularz

22 307 85 88

info@dotykacka.pl

Wsparcie